BIEDRĪBA „VIDES INICIATĪVU CENTRS” VĒSTURE UN ATTĪSTĪBA

 

Biedrības “Vides iniciatīvu centrs” rekvizīti:
reģ.Nr. 50008101721
adrese: Brīvības iela 2D, Jēkabpils, LV 5201
Konts: LV05HABA0551048636309
Banka: "Swedbank" AS, kods HABALV22

Biedrība “Vides iniciatīvu centrs” dibināta 2006.gadā, apvienojoties vairākiem domubiedriem.

Biedrība „Vides iniciatīvu centrs” mērķi:

 1. Vidusdaugavas reģiona vides izglītības, informācijas, iniciatīvu un sabiedrības procesu koordinēšana;
 2. Vidusdaugavas reģiona vidrūpe un sabiedrības apziņas līmeņa paaugstināšana vides jautājumos;
 3. veidot un uzturēt vides aizsardzības organizāciju sadarbības tīklu Vidusdaugavas reģionā;
 4. vides vispusīgas un ilgtspējīgas attīstības veicināšana, koordinējot un atbalstot aktivitātes lokālā līmenī, un rosinot efektīvas un koordinētas nacionālā un Eiropas līmeņa aktivitātes;
 5. veidot iedzīvotāju un industrijas saudzīgu attieksmi pret apkārtējo vidi;
 6. veicināt cilvēku un vides nevalstisko organizāciju aktīvu iesaistīšanos politiskajos procesos ar mērķi ietekmēt lēmumu pieņemšanu gan Latvijas, gan Eiropas līmenī;
 7. veicināt, lai, valsts, pašvaldība un sabiedrība izveido tādus sociālo un ekonomisko nosacījumu sistēmu kopumu, kas paredz dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu, nodrošina dzīves kvalitātes uzlabošanos un pašreizējo vajadzību apmierināšanu, neradot draudus nākamo paaudžu eksistencei, kā arī nodrošina bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu neierobežotam laika periodam;
 8. veicināt sabiedrības sociālo integrāciju un reģiona iedzīvotāju iesaistīšanos pilsoniskas sabiedrības veidošanā;
 9. veicināt labdarības ieradumu veidošanos un nostiprināšanos vietējā kopienā.

Biedrība “Vides iniciatīvu centrs” gadu gaitā ir augusi gan piesaistīto biedru skaita ziņā, gan realizējot dažāda veida un finansiālās ietilpības projektus, gan veidojot sadarbību ar valsts un pašvaldības institūcijām, gan citām nevalstiskajām organizācijām. Biedrība ir iesaistījusies kā biedrorganizācija reģionālajā NVO apvienībā “Vidusdaugavas NVO centrs”.

Biedrības darbu ikdienā vada valde trīs cilvēku sastāvā, no kuriem katram ir atsevišķas pārstāvības tiesības.

Biedrības darbā iesaistās ne tikai biedri, bet arī brīvprātīgie, kuru skaits mainās atkarībā no veicamā pienākumu loka un apjoma.

Reizi gadā biedrība organizē biedru sapulci, lai izvērtētu iepriekšējā gada darbu, apstiprinātu gada pārskatu un plānotu tuvākā un tālākā nākotnē paveicamo.


Organization “CENTRE FOR ENVIRONMENTAL INITIATIVES” HISTORY AND DEVELOPMENT

The society is founded in 2006.

The aims of the”Environmental Initiative Centre” are:

 1. Vidusdaugavas regional environmental education, information, initiatives and public process of coordination;
 2. Vidusdaugavas region care and increasing the public awareness of environmental question;
 3. build and maintain environmental organizations network in Vidusdaugavas region;
 4. coordinating and supporting activities at local level, and promoting effective and coordinated national and European-level activities;
 5. raise public and industry respect for the environment;
 6. promote human and environmental NGO active engagement in the political process with the aim of influencing decision-making in both Latvian and European level;
 7. promote national and local government to establish social and economic conditions in the system set of natural resources sustainable use, provides improved quality of life and satisfaction of current needs without compromising the ability of future generations to the existence, as well as ensuring the preservation of biodiversity for an unlimited period of time;
 8. foster social integration and the region’s population involvement of civil society;
 9. promote charity habit formation and strengthening of the local community.

Over the years, the Association “Environmental Initiative Center” has grown both in terms of the number of attracted members, and by implementing projects of various types and financial capacity, as well as establishing cooperation with state and municipal institutions and other non-governmental organizations. The association is involved as a member organization in the regional NGO association “Vidusdaugava NGO Center”.

The daily work of the association is managed by the board consisting of three people, each of whom has separate representation rights.

Not only members but also volunteers are involved in the work of the association, the number of which varies depending on the scope and scope of duties to be performed.

Once a year, the association organizes a meeting of members to evaluate the work of the previous year, approve the annual report and plan what to do in the near and distant future.

Vides iniciatīvu centrs